Begrippenlijst

Annuïteitenhypotheek

Bij een annuïteitenhypotheek betaal je iedere maand een vast bedrag, bestaande uit een deel rente en een deel aflossing. In het begin van de looptijd betaal je voornamelijk rente en zijn de netto maandlasten laag door de renteaftrek. Naarmate je de lening verder aflost, wordt het rentedeel kleiner en het aflossingsdeel groter. Voor starters is dit de aangewezen hypotheekvorm.

Banksparen

Hierbij spaar je, op een geblokkeerde spaarrekening, vermogen voor het aflossen van je hypotheek. De rentevergoeding over het saldo op de spaarrekening is gelijk aan de hypotheekrente.

Het bedrag dat je daarop spaart, is vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing (1,2%). Je hoeft er dus geen belasting over te betalen. Bankspaarhypotheken zijn vrijwel identiek aan spaarhypotheken als het gaat om de voorwaarden en de opbrengsten.

Spaar je tenminste 20 jaar voor de aflossing van een hypotheek, dan kun je een groot bedrag (€157000 in 2013, partners samen €314.000) belastingvrij ontvangen om de hypotheekschuld af te lossen. Dit wordt elk jaar verhoogd met een inflatiepercentage. Neem je het geld eerder op of gebruik je het voor iets anders, dan moet je belasting betalen.

Beleggingshypotheek

Je lost de hypotheek af met de opbrengsten van je beleggingen. Je kunt er een overlijdensdekking aan koppelen, maar dit is niet standaard. De beleggingskosten zijn meestal lager dan bij de beleggingsverzekeringshypotheek. Bovendien worden ze over de gehele looptijd berekend. Over het verworven kapitaal betaal je 1,2% vermogensrendementsheffing.

Beleggingsverzekeringshypotheek

Hierbij betaal je maandelijks premie voor een kapitaalverzekering. Je bank of verzekeraar belegt dit geld voor je. De winst en het bijbehorende kapitaal dat je opbouwt op die rekening is bij een looptijd van 20 jaar tot een maximum van €154.000 (2012, partners €308.000) vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing (dat is 1,2% belasting over je vermogen).

Je lost de hypotheek af via een kapitaalverzekering (waarvan de premie wordt belegd). Hier zit altijd een vorm van overlijdensrisicodekking ingebakken. Bovendien is er vaak sprake van hoge beleggingskosten.

Een groot deel van de kosten wordt vaak gedurende de eerste jaren verrekend. De laatste tijd zijn er echter steeds meer producten waarvan de kosten niet meer zo hoog zijn en ook beter gespreid over de looptijd.

Boeteberekening

Voor de meeste hypotheken geldt dat de boete wordt berekend op basis van de ‘contante waarde van het renteverschil’ (zie definitie verderop). Is de dagrente op dat moment lager dan de contractrente, dan lijdt de geldverstrekker een renteverlies. De boete is dan meestal het verschil tussen de hogere en de lagere rente, gerekend tot aan het einde van de rentevaste periode. Op deze boete wordt een korting gegeven omdat de geldgever het geld eerder krijgt.

Hoewel vrijwel alle geldgevers voor nieuwe hypotheken de contante waarde als boete hanteren, verschillen zowel de gehanteerde formule als de manier waarop de dagrente en het boeteplichtig bedrag worden berekend van bank tot bank. In de praktijk leidt dit tot grote verschillen in de hoogte van de boete.

Boeteplichtig bedrag

Deel van de hypotheek waarover de geldgever boete in rekening brengt. Bij een aflossingsvrije hypotheek, annuïteitenhypotheek en lineaire hypotheek is dit gelijk aan de nettohypotheekschuld minus het boetevrije deel. Bij bankspaarhypotheken, spaarhypotheken, beleggingsverzekeringshypotheken en beleggingshypotheken is dit doorgaans gelijk aan de brutohypotheekschuld minus het boetevrije deel. Slechts enkele geldgevers gaan bij de (bank)spaarhypotheek uit van de nettoschuld (brutohypotheek minus opgebouwd spaarkapitaal) minus het boetevrije deel.

Boeterente bij hypotheken

Kosten die je moet betalen als je een lening met vaste rente vervroegd aflost. In het geval van variabele rente bent je doorgaans geen boete verschuldigd. Je hoeft geen boete te betalen als de vervroegde aflossing plaatsvindt op de renteherzieningsdatum.

Hetzelfde geldt als op de afkoopdatum de dagrente hoger ligt dan de contractrente, bij verkoop van de woning (een enkele geldgever uitgezonderd), in veel gevallen bij executie van de woning (gedwongen verkoop op een veiling), bij het tenietgaan van het onderpand (bijvoorbeeld door brand) en bij uitkering van een verpande overlijdensrisicoverzekering.

Als de hypotheekrente fiscaal aftrekbaar is, geldt dat ook voor de boeterente die je moet betalen.

Boetevrij deel

Een percentage van de oorspronkelijke lening, afhankelijk van de geldgever uiteenlopend van 10 tot 20% van de oorspronkelijke hoofdsom van de hypotheek, dat jaarlijks boetevrij afgelost mag worden. Als je een jaar geen gebruik maakt van deze mogelijkheid, kun je het onbenutte deel niet meenemen naar een volgend jaar.

Bouwdepot

Bij een nieuwbouwwoning betaal je de aannemer, naarmate de bouw van het huis vordert. Je sluit wel al de volledige hypotheek af. Dit betekent dat een deel van de hypotheek tijdens de bouw in depot blijft. Over dit depot ontvangt je een rentevergoeding. Deze is gelijk aan de hypotheekrente of 1% lager (minder gunstig)

Budgethypotheek

Dit is een hypotheek met minder goede voorwaarden dan de standaardvorm, maar met een stuk lagere rente. Bij de meest vergaande vorm (de zogenaamde modulaire budgethypotheek) kan de klant naar keuze een aantal hypotheekvoorwaarden inruilen voor mindere voorwaarden. Als tegenprestatie krijgt hij dan rentekorting. Hoe meer uitgekleed de hypotheek, des te hoger de korting.

 Combinatiehypotheek

Bij de combinatiehypotheek is er sprake van een mengvorm, waarbij verschillende hypotheekvormen met elkaar worden gecombineerd om tot echt maatwerk te komen. Een veel voorkomende combinatie is een deel aflossingsvrij en een deel bankspaarhypotheek of spaarhypotheek.

Contante waarde van het renteverschil

Bij hypotheken wordt de te betalen boete bij vervroegde aflossing doorgaans berekend via de contante waarde van het renteverschil, kortweg contante waarde genoemd.
Stel je hebt een hypotheek van €100.000. De rentevaste periode loopt nog drie jaar en de contractrente bedraagt 7%. Je betaalt dus nog drie jaar €7000 aan rente, in totaal €21.000. Nu los je de hypotheek in één keer af. De bank krijgt dan een groot bedrag in handen dat uitgezet kan worden tegen de dan geldende dagrente. Als die rente echter lager ligt dan 7%, verliest de bank rente-inkomsten. De bank berekent de omvang van dit verlies. Dat bedrag – de contante waarde – brengt de geldgever je in rekening. Hoe groter het verschil tussen de contractrente en de dagrente, des te hoger de boete.

Continuatieopslag

Renteopslag die de bank zittende klanten bij verlenging van de hypotheek in rekening brengt. Deze opslag is vanaf 2013 verboden.

Contractrente

Rente die je met de geldgever bent overeengekomen.

Dagrente

Dagrente heeft twee betekenissen. De eerste betekenis luidt: ‘rente die geldt voor nieuwe soortgelijke leningen, waarbij geen rekening wordt gehouden met eventuele kortingen die jij of je tussenpersoon weet te bedingen’. Maar als we in het kader van het afsluiten van een hypotheek zeggen dat je de dagrente betaalt, wordt bedoeld dat de rente die je uiteindelijk betaalt, de laagste van de rente uit de offerte en de rente op de passeerdatum is. Stel in de offerte staat een hypotheekrente van 6% vermeld. Op de passeerdatum is de dagrente gedaald naar 5,7%. Als je dagrente bent overeengekomen, betaal je uiteindelijk 5,7%. Als de rente niet was gedaald maar gestegen, dan betaal je 6%. De rente uit de offerte is dus de bovengrens.

Dalrente

Bij dalrente betaal je de laagste hypotheekrente die de bank voor jouw type lening in rekening brengt in de periode tussen het uitbrengen van de offerte en de passeerdatum van de hypotheek bij de notaris.

Executiewaarde

Waarde die een huis opbrengt bij een gedwongen verkoop. Doorgaans ligt de executiewaarde voor een bestaande woning op zo’n 85% van de vrijeverkoopwaarde. Voor een nieuwbouwwoning ligt deze vaak hoger, tot 100% van de vrijeverkoopwaarde van de woning.

Hybride hypotheek

De hybride hypotheek probeert de voordelen van de spaar- en de beleggingsverzekeringshypotheek te verenigen. Als de vooruitzichten op de beurs goed zijn, gebruik je de hypotheek als een beleggingsverzekeringshypotheek. Zodra het beursklimaat omslaat switch je het kapitaal naar de spaarhypotheek.

Je kunt ook een deel sparen en een deel beleggen hebben. Deze hypotheekvorm wordt nauwelijks meer afgesloten en is bovendien niet meer mogelijk voor starters.

Hypothecaire lening

De hypothecaire lening is een lening waarvoor een onroerende zaak of een in een register opgenomen schip of vliegtuig bij notariële akte tot zekerheid is verbonden. Meestal wordt de schuld expliciet in de akte omschreven. In het dagelijks taalgebruik wordt de hypothecaire lening vaak kortweg ‘hypotheek’ genoemd.

Hypotheekgever

Degene die de lening ontvangt en het onderpand (de hypotheek) verstrekt; ofwel jijzelf.

Hypotheeknemer

Degene die de lening verstrekt en het onderpand (de hypotheek) ontvangt, ofwel de bank of verzekeraar.

Instaprente

Als de instaprente geldt kun je gedurende een periode van 1 of 2 jaar op ieder moment kosteloos overstappen naar een langere rentevastperiode. Het voordeel van zo’n ‘instaprente’ is dat je een tijd kunt profiteren van de lage instaprente en dat je op een door jou te bepalen moment de rente kunt vastzetten tegen de rente die gold vlak voor de renteherziening. Wil je de rente vastzetten als hij net flink is gestegen dan heb je een aantal dagen (bijvoorbeeld een week) de tijd om de rente tegen de oude, lagere rente vast te zetten.

Kapitaalverzekering

Een kapitaalverzekering is een levensverzekering waarbij het kapitaal in één keer wordt uitgekeerd. De kapitaalverzekering wordt onderscheiden in een risicoverzekering (uitkering bij overlijden), een spaarverzekering (uitkering bij leven) of een combinatie van beide (een gemengde verzekering).

Krediethypotheek

Een krediethypotheek is te vergelijken met een doorlopend krediet. De rente is variabel, maar lager dan bij een doorlopend krediet. Dat komt omdat het huis als onderpand dient. Uit een krediethypotheek kun je onbeperkt geld opnemen en aflossen. Banken stellen wel grenzen aan de minimale en maximale hoogte van een krediethypotheek. Bij een doorlopend krediet betaal je maandelijks rente en aflossing. Bij een krediethypotheek betaal je alleen rente. Het is een goede manier om de overwaarde op een huis consumptief te benutten, bijvoorbeeld als aanvulling op het pensioen. De rente is niet fiscaal aftrekbaar.

Levenhypotheek

Een levenhypotheek is de combinatie van een lening en een kapitaalverzekering. Vormen hiervan zijn de beleggingsverzekeringshypotheek, de spaarhypotheek, de hybride hypotheek en de traditionele levenhypotheek.

Levensverzekering

Verzekering waarbij de begunstigden (nabestaanden, of iemand die is aangewezen door de verzekeringnemer) bij het overlijden van de verzekerde een geldbedrag krijgt uitbetaald. Een andere vorm is dat er bij in leven zijn op een bepaalde datum een bepaald bedrag door de verzekeraar wordt uitgekeerd. Een combinatie is ook mogelijk. Zie ook: kapitaalverzekering.

Looptijd

De tijdsduur (meestal berekend in aantal maanden) dat je een lening moet terugbetalen.

Maandlast

Maandelijkse betaling van rente en aflossing of van rente en te betalen premie.

Marginaal belastingtarief

Het belastingtarief dat je over de top van je inkomen betaalt.

Meenemen contractrente

Als de contractrente lager is dan de dagrente, is het prettig als je – bij verhuizing – die lagere rente kunt meenemen naar de hypotheek op de nieuwe woning. De rente die je uiteindelijk gaat betalen is een gewogen gemiddelde van de dagrente en oude contractrente, rekening houdend met de hoogte van de hypotheek op de oude en de nieuwe woning, de resterende rentevaste periode van de oude hypotheek en de gekozen rentevaste periode voor de nieuwe hypotheek.

Nationale Hypotheek Garantie

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Sluit je een lening af voor het kopen van een woning, dan staat het Waarborgfonds garant voor de terugbetaling van je hypotheek aan de geldverstrekker als je de hypotheeklasten niet meer kunt betalen. Hierbij mag de totale hypotheek niet hoger zijn dan €320.000 (eerste helft 2013).

Een ander voordeel is dat je meestal een lagere rente betaalt dan bij een hypotheek zonder hypotheekgarantie. Als je je hypotheek verhoogt voor een verbouwing, kun je alsnog proberen NHG af te sluiten. De totale hypotheek mag dan niet hoger zijn dan €265.000 (cijfer 2013).

Nettomaandlasten

De maandlasten van de hypotheek waarbij rekening is gehouden met de fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente en eventueel ook met de invloed van het eigenwoningforfait.

Overlijdensrisicoverzekering

Bij de overlijdensrisicoverzekering krijgt de begunstigde (doorgaans de nabestaande) de verzekerde som uitgekeerd als de verzekerde mocht komen te overlijden. Als de verzekering is gekoppeld aan de hypotheek, wordt met de uitkering de lening geheel of gedeeltelijk afgelost.

Oversluiten

We spreken in twee situaties van oversluiten. Dit is het geval als je de lening of hypotheek onderbrengt bij een andere geldgever, maar ook als je, tegen betaling van boeterente, de hypotheek oversluit naar de lagere dagrente.

Overwaarde

Verschil tussen de waarde van de woning en de hypotheek die hierop rust.

Rente met bandbreedte

Bij de rente met bandbreedte spreek je met de geldgever een bepaalde marge af, bijvoorbeeld 1%, 1,5% of 2%. Zolang de dagrente niet meer dan deze marge omhoog of omlaag gaat, verandert de rente niet. Zodra het verschil groter wordt, wordt de rente met het verschil minus de marge aangepast.

Stel de contractrente is 6%. De marge bedraagt 1%. Zolang als de dagrente niet hoger is dan 7% of niet lager dan 5%, blijft de rente de je betaalt 6%. Als de rente stijgt naar 6,2%, betaal je 5,2%. Als de rente daalt naar 4,7%, betaal je 5,7%. Dit rentetype wordt nauwelijks meer afgesloten.

Renteherzieningsdatum

Datum, aan het einde van de rentevaste periode, waarop de hypotheekrente wordt aangepast aan de dagrente.

Rentetypen

Verschillende mogelijkheden wat betreft de rentevaste periode. Naast de standaardrentevaste perioden moet je denken aan Instaprente, Rentebedenktijd, Rente met bandbreedte en Rentetypen die tot doel hebben renteschokken op te vangen.

Rentevaste periode

Periode, bijvoorbeeld vijf of tien jaar, dat de rente vaststaat. In de regel geldt: hoe langer de rentevaste periode, des te hoger de rente. De rentevaste periode is doorgaans korter dan de looptijd van de hypotheek.

SEW

Het betreft geblokkeerde spaarrekeningen bij een bank. Tot nu toe zijn alle in Nederland aangeboden bankspaarhypotheken SEW’s. Dit geldt dus voor de bankspaarhypotheek en voor de Box 1-beleggingshypotheek. Je mag – op straffe van verlies van de fiscale voordelen – het geld alleen gebruiken om uiteindelijk de hypotheek af te lossen.

Spaarhypotheek

De spaarhypotheek is een levenhypotheek. Tijdens de looptijd los je niet af op de lening. Je betaalt daarvoor in de plaats een premie voor een kapitaalverzekering. Aan het einde van de looptijd los je met de opbrengst van die verzekering de lening af.

Over het opgebouwde kapitaal op de verzekering betaalt de verzekeraar een rente die gelijk is aan de rente van de hypotheek. Als de hypotheekrente naar beneden gaat, betaal je een hogere spaarpremie. Gaat de rente omhoog dan betaal je minder spaarpremie. Daardoor blijven de schommelingen in hypotheeklasten bij rentewijzigingen redelijk beperkt.

Tophypotheek

Relatief hoge hypotheek waarvoor de geldgever een renteopslag vraagt. Er is sprake van een tophypotheek als de totale hypotheek hoger is dan, afhankelijk van de geldgever, 75, 90% of 100% van de executiewaarde van de woning. De maximale tophypotheek bedraagt 125% van de executiewaarde.

Vrijeverkoopwaarde

Waarde die een huis opbrengt bij vrijwillige verkoop.

Woonlastenverzekering

Je kunt een woonlastenverzekering afsluiten om het risico van arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid af te dekken. Zodra je arbeidsongeschikt en/of werkloos wordt, ontvang je een maandelijkse uitkering (de verzekerde som). De hoogte van de uitkering hangt vaak af van de mate van arbeidsongeschiktheid. De premie wordt óf maandelijks betaald óf in de vorm van een eenmalige koopsom.

Klaar voor je eerste hypotheekafspraak?

Plan een afspraak